ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДЪЛГОТРАЕН НЕМАТЕРИАЛЕН АКТИВ

BG16RFOP002-1.001-0290-C01/Su02

Проект BG16RFOP002-1.001-0290-C01: „Внедряване на иновативна услуга от „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД“   

Наименование на продукта: Специализиран софтуер за автоматизирана доставка, разгръщане и мащабиране на софтуерни приложения

Марка: Appmart

Модел: Appmart v0.1

Производител: Девижън” ООД

Сериен номер на продукта: Appm-0290